Participatie & belanghebbenden

Huurders weten zelf het beste wat ze nodig hebben als het gaat om van hun huis een thuis te maken. Daarom gaan we regelmatig in gesprek en bevragen we huurders gericht. We stimuleren eigen initiatief en staan open voor ideeën. Samenwerking staat hierin voor ons centraal. We hebben ogen en oren in de wijk, waardoor we veel zien en horen. Waar nodig slaan we een brug met buurtbewoners en maatschappelijke partners. Hierbij kijken we over onze eigen grenzen heen en dagen huurders en maatschappelijke organisaties uit dit ook te doen.

6.1 Stem van de huurder

We vinden het belangrijk dat onze huurders en woningzoekenden betrokken zijn bij de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van ons beleid en onze producten en diensten. Zo kunnen we onze beleidskeuzes en activiteiten beter afstemmen op de behoeften, ervaringen en kennis van onze huurders. Dit komt de kwaliteit, effectiviteit en acceptatie van onze besluitvorming ten goede. Ook vinden wij het prettig dat huurders, al dan niet samen met ons, zelf aan de slag gaan om hun woon- en leefomgeving te verbeteren. Onze huurders leveren zo een positieve bijdrage aan een plezierig woonklimaat in hun gebouw, straat, buurt, wijk of dorp.

Adviesgroep woonwagenbewoners

In nauwe samenwerking met huurdersplatform MEVM kozen we in 2017 voor het inzetten van een nieuwe vorm van huurdersparticipatie: een bewonersadviesgroep. Deze vorm zetten we in als we een onderwerp willen bespreken met een bredere groep huurders. De adviesgroepen zijn tijdelijk van aard en de samenstelling van de groep verschilt per onderwerp. 

In 2018 wilden we, samen met MEVM, graag de ervaringen, ideeën en woonwensen van onze woonwagenbewoners leren kennen. Wij verhuren enkele tientallen woonwagens en standplaatsen. Deze staan op elf woonwagenlocaties in de gemeenten Assen, Noordenveld en Westerveld.  Tijdens vier avonden gingen we met de bewoners van onze woonwagens in gesprek.  De avonden werden begeleid door een onafhankelijke gespreksleider en werden drukbezocht. We dachten samen na over hoe we de onderlinge contacten kunnen verbeteren. Ook hadden we het over de beschikbaarheid, het onderhoud en de inrichting van de woonwagenlocaties. Wij gebruiken de uitkomsten van de sessies om ons beleid voor woonwagens en standplaatsen verder te ontwikkelen en onze dienstverlening aan onze huurders te verbeteren. Hier gaan we in 2019 actief mee aan de slag. 

Online-tools

In 2018 bevroegen we onze huurders en woningzoekenden via ons online klantenpanel en via een Facebook-poll over ons woonmagazine Actium over de Vloer. We vroegen ze hoe ze ons magazine het liefst ontvangen: per post, per e-mail, via de website of helemaal niet meer. Met name via de Facebook-poll ontvingen we veel reacties. De deelnemers blijven ons magazine graag ontvangen. Per post is favoriet, maar er is ook een grote groep die liever een digitale versie wil ontvangen. We gebruiken de uitkomsten bij onze keuzes. 

6.2 Huurdersplatform MEVM

Het huurdersplatform Mit En Veur Mekoar (MEVM) vertegenwoordigt formeel de belangen van onze huurders. Daarom betrekken we de bestuursleden van MEVM actief bij ons beleid en onze dienstverlening. MEVM praat mee en adviseert ons gevraagd en ongevraagd over onze beleidskeuzes.

In 2018 kwamen wij acht keer  samen voor een officiële vergadering. Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder andere:

  • de begroting
  • de jaarlijkse huuraanpassing
  • reglementen inzake sloop en renovatie in bewoonde staat 
  • het activiteitenoverzicht 2019
  • de prestatieafspraken per gemeente

Door invoering van de Woningwet is de positie van huurdersorganisaties zoals MEVM verder versterkt. Ook in 2018 was MEVM als volwaardige gesprekspartner betrokken bij de (meerjarige) prestatieafspraken die we maakten met de gemeenten. Ook schoven ze regelmatig aan bij ambtelijke en bestuurlijke overleggen van gemeenten.

Daarnaast hadden we ook vaak informele contactmomenten.  MEVM houdt kantoor in in ons gebouw aan de Portugallaan. Onder één dak weten we elkaar goed te vinden en zijn de lijnen kort.

6.3 Bewonersorganisaties

Huurdersplatform MEVM is een belangrijke gesprekspartner. Maar we hechten ook aan andere contacten met huurders en woningzoekenden. We gingen regelmatig in gesprek met de vele bewonersorganisaties in ons werkgebied. Deze bewonersorganisaties zijn actief op dorps- en wijkniveau. We hielden contact met circa 30 bewonersorganisaties.

6.4 Participatie bij onderhoud

In 2018 renoveerden we in Assen 48 woningen aan de Savornin Lohmanstraat en de J.H.A Schaperstraat. Dit was een vervolg op het groot onderhoud bij 106 gelijksoortige woningen in de wijk Oude Molenbuurt in Assen. Het plan voor de renovatie van deze  woningen kwam tot stand in samenwerking met een klankbordgroep van bewoners. Zij dachten mee over aanpak en type werkzaamheden. Een aantal aannemers en architecten maakte op basis van de wensen een plan. De klankbordgroep koos vervolgens het plan dat hen het meeste aansprak.

Deze manier van werken pasten we eerder toe bij de renovatie van 102 woningen in de wijk Lariks in Assen. Ook bij nieuwe renovatieprojecten zoals in de wijk Haerenkwartier in Oosterwolde en in de wijk Assen-Oost in Assen kiezen we voor deze werkwijze. We merken dat deze aanpak succesvol is en past bij onze overtuiging dat huurders zelf het beste weten wat zij nodig hebben om van hun huis een thuis te maken. 

6.5 Samenwerking en afstemming met gemeenten

De Woningwet 2015 bepaalt dat woningcorporaties naar redelijkheid moeten bijdragen aan de uitvoering van het gemeentelijke volkshuisvestelijk beleid. De Woningwet regelt een groot aantal zaken rond de samenwerking tussen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties.

Prestatieafspraken gemeenten

Wij werken volgens een uniforme aanpak voor alle gemeenten. Wij maken (meerjarige) prestatieafspraken met de gemeente, op basis van de gemeentelijke woonvisie. De prestatieafspraken vormen de  onderlegger voor het activiteitenoverzicht, dat wij jaarlijks uitbrengen.  

Onderstaande tabel laat zien voor welke periode we prestatieafspraken hebben gemaakt met de gemeenten.

Tabel: Prestatieafspraken gemeenten

Gemeente Woonvisie Vastgestelde prestatieafspraken over periode
Assen Vastgesteld 2016-2020 2018-2022
Hoogeveen Vastgesteld 2017-2020 2018-2022
Meppel Vastgesteld 2016-2020 2018-2022
Midden-Drenthe Vastgesteld 2017-2021 2018-2021
Noordenveld Vastgesteld 2016 2019-2023
Ooststellingwerf Vastgesteld 2017-2022 2018-2022
Westerveld Geplande vaststelling in 2019 2019
De Wolden Vastgesteld 2017-2022 2019-2023

Overzicht per gemeente van woonplannen en (meerjarige) prestatieafspraken per ultimo 2018

Alle recent gemaakte prestatieafspraken en activiteitenoverzichten zijn HIER te downloaden.

Bestuurlijk en ambtelijk overleg

Meerdere keren per jaar overleggen wij zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau met al onze gemeenten. Drie keer per jaar doen wij dit in het kader van het maken en uitvoeren van prestatieafspraken. Aan deze overleggen nemen ook de huurdersvertegenwoordiging(en) en eventuele andere in die gemeente actieve woningcorporaties deel. 

Masterclass volkshuisvesting voor gemeenteraadsleden

In 2018 vonden gemeenteraadsverkiezingen plaats.  Wij organiseerden voor de nieuwe gemeenteraden van de acht gemeenten in ons werkgebied een masterclass Volkshuisvesting. Zo konden de gemeenteraadsleden kennis opdoen over de kaders en mogelijkheden van woningcorporaties en gemeenten en over landelijke en lokale situaties en ontwikkelingen. Ook konden zij vragen stellen en persoonlijk kennismaken met de in hun gemeente werkzame woningcorporaties.

6.6 Samenwerking en afstemming met maatschappelijke partners

We voeren minimaal twee keer per jaar op bestuurlijk niveau overleg met onze maatschappelijke partners. Onderstaande tabel toont het aantal overleggen in 2018 per (zorg)organisatie.

In 2018 is het onderwerp 'langer zelfstandig wonen' hoger op de gezamenlijke agenda komen te staan. Door het actieprogramma ‘Weer thuis’ is onze samenwerking met zorgorganisaties voor cliënten met een psychische beperking nog beter geworden. Met dit programma ondersteunen we bewoners uit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen te verhuizen naar een zelfstandige woning met voldoende begeleiding. 

Tabel: Bestuurlijk overleg maatschappelijke partners

  Bestuurlijk overleg
Van Boeijen 2
ZZWD 3
Liante 4
Noorderboog 4
Cosis 3
Leger des Heils 3
GGZ 2
Totaal aantal bestuurlijke overleggen 21