Overige gegevens

14.1 Statutaire resultaatbestemming

Statutaire resultaatbestemming

In de statuten van Woningcorporatie Actium zijn geen bepalingen opgenomen aangaande de resultaatbestemming.

In de vergadering van de raad van commissarissen op 27 mei 2019 heeft de raad de jaarstukken en de toelichting op de balans en winst- en verliesrekening vastgesteld.

14.2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant