Leefbaarheid

De omgeving van je huis is net zo belangrijk voor je thuisgevoel als een fijn huis. Goede buren, een nette galerij, een speeltuin om de hoek. Daarom zetten we ons samen met bewoners in voor een prettige buurt, waar bewoners fijn samenwonen.

5.1 Leefbaarheidsprogramma

Wij zetten in op leefbaarheid daar waar dat nodig is. Daarom werken we in ons hele werkgebied met een Leefbaarheidsprogramma. Dit programma is bepaald aan de hand van de scores uit de landelijke Leefbaarometer. Die scores actualiseerden we in 2016 met de nieuwste gegevens van het Rigo en maakten we deze relatief voor ons gehele werkgebied. Het programma helpt ons te bepalen waar, wat, met wie en hoe wij onze financiële en personele middelen inzetten. De Leefbaarometer wordt tweejaarlijks geactualiseerd. Voor 2018 hanteerden we daarom dezelfde inzet als in 2016.

We onderscheiden drie niveaus van inzet:

 1. basis, in ons gehele werkgebied;
 2. plus, in de gele gebieden;
 3. plusplus, in de oranje gebieden.

We hanteren bij elke inzet een palet aan activiteiten. Onze basisinzet is gericht op schoon, heel en veilig wonen en op ongestoord woongenot. De werkwijze voldoet aan de bepalingen die in de nieuwe Woningwet voor het werken aan leefbaarheid zijn opgenomen. In 2018 hebben we ons met name gericht op de gemeenten die gebieden hebben die (ver) beneden gemiddeld scoorden. Dit zijn de gemeenten Assen, Ooststellingwerf en Midden-Drenthe.

Tabel: Uitgaven leefbaarheid per gemeente

Gemeente Totale uitgaven per gemeente
Assen € 755.000,00
De Wolden € 34.000,00
Hoogeveen € 12.000,00
Meppel € 11.000,00
Midden-Drenthe € 77.000,00
Noordenveld € 14.000,00
Ooststellingwerf € 112.000,00
Westerveld € 22.000,00
Totaal Actium € 1.037.000,00

Gemeente Assen - MijnBuurtAssen

In Assen werken we onder de vlag van de samenwerkingsorganisatie MijnBuurtAssen (MBA) samen met welzijnsorganisatie Vaart/Welzijn en de gemeente Assen aan het verbeteren van de leefbaarheid. Integraal opgestelde uitvoeringsprogramma's vormen de basis voor de werkzaamheden, projecten en activiteiten. 

Herijking plannen
In 2018 hebben we de A3-plannen (korte analyse, visie en uitvoeringsprogramma) voor de wijken Oude Molenbuurt, Lariks, Assen-Oost, Pitteloo en Peelo herijkt. De buurtwerkplannen van Vaart/Welzijn, onze planning voor renovatie en hersturcturering en de herinrichtingsplannen van de openbare ruimte van de gemeente Assen vormen hiervoor de basis.

In 2018 hebben we de methodiek van de A3’s vertaald naar een quickscan. We hebben deze uitgevoerd voor de andere Asser wijken (Baggelhuizen, Centrum, Marsdijk en Kloosterveen)  en op basis hiervan projecten en activiteiten voor 2019 voorbereid 

Ambitie MijnBuurtAssen
De stuurgroep MBA sprak voor de komende jaren de volgende ambitie uit:

 • de huidige partijen in Mijn Buurt Assen blijven de kern van het samenwerkingsverband, maar we ontwikkelen ons verder als netwerkorganisatie;
 • we streven naar een hoger niveau van participatie;
 • we verbreden onze blik naar onderwerpen die een relatie hebben met ons basisuitgangspunt: met wijkvernieuwing werken aan het verbeteren van de leefbaarheid (denk aan:  gasloze wijk).

We keken in een brede participatiebijeenkomst hoe en op basis van welke doelen vorm wordt gegeven aan participatie. Aan de hand daarvan hebben we vastgesteld wat werkt en waarin we willen doorgroeien.

Voorzieningenwijzer

In de pilot Voorzieningenwijzer kregen huishoudens de gelegenheid om samen met een bespaar-expert te kijken naar mogelijkheden om geld te besparen. De pilot was een succes. We hebben op basis van de resultaten van de pilot de handen ineen geslagen met Werkplein Drentse Aa en Vaart/Welzijn. Samen hebben we ongeveer 30 medewerkers opgeleid en sloten we een gezamenlijk abonnement af voor de Voorzieningenwijzer. We bieden de Voorzieningenwijzer aan nieuwe huurders aan.  

Activiteiten leefbaarheid

Assen

Vanuit MijnBuurtAssen pakten we in de wijken Lariks, Assen-Oost, de Oude Molenbuurt, Peelo en Pitteloo de volgende activiteiten op in 2018:

 • Wijkschouw in Baggelhuizen;
 • Ontmoetingsplekken gerealiseerd in de Molukse wijk;
 • Muurschildering aangebracht in complex de Waterlelie en de Doevenkamp;
 • Opschoondag in de Dingspelstraat;
 • Een buurtinformatiecentrum geopend in Pittelo;
 • Kerstbomenactie en beste burenactie;
 • Hondenpoeproute aangelegd;
 • Tentsessies in de Lariks en de Oude Molenbuurt, om wensen van bewoners m.b.t. de inrichting van de openbare ruimte (in aansluiting op onze renovatie en nieuwbouwprojecten) te inventariseren;
 • Aanleg ontmoetingsplek seniorencomplex Dingspelstraat (Pattimura);
 • Aanpassen entrees Smetanaflats;
 • Burenontmoetingsdag in Pittelo.

Midden-Drenthe
We analyseerden samen met bewoners wat zij als leefbaarheidsknelpunten ervaren in de Smildes. 

Ooststellingwerf

 • Weggeefwinkel in combinatie met inloophuis geopend; 
 • Wijkschouw in Oosterwolde-Noord en Oosterwolde-Zuid;
 • Bewonersbijeenkomsten Haerenkwartier over herinrichting wijk, nieuw/renovatie van woningen in combinatie met gasloos bouwen;
 • Aanschaf gereedschap voor de buurt.

De Wolden

 • Op verzoek van en samen met bewoners  hagen verwijderd en/of gesnoeid;
 • Straatwerk in de Zwederaweg in Ruinen verbeterd;
 • Bijdrage in buurtbemiddeling.

Westerveld

 • Bijdrage in buurtbemiddeling.

Meppel

 • Hekwerk aangebracht bij de Grote Oever;
 • Vervangen vloerbedekking entree en trappenhuis Oosteinde.

5.2 Sociale problematiek

Overlast beïnvloed leefbaarheid vaak negatief, vaak veroorzaakt door sociale problematiek. Wij voelen ons daar verantwoordelijk voor. Bij het oplossen van overlastsituaties treden wij initiërend, bemiddelend, faciliterend en adviserend op naar onze klanten en netwerkpartners.

Aanpak burenruzies

Wij bieden huurders de ruimte hun leven, leef- en woonomgeving zelf in te richten. Een goede leef- en woonomgeving draagt bij aan het voorkomen van burenruzies. Toch kunnen kleine ergernissen steeds hoger oplopen of onschuldige meningsverschillen uit de hand lopen.  We doen dan als eerste een beroep op de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van onze huurders. We kunnen ook Buurtbemiddeling inzetten, waarbij getrainde bemiddelaars ruziënde buren helpen om het contact te herstellen en oplossingen te bedenken voor hun conflict. Deze methode werkt het best in een vroeg stadium en bij niet al te ernstige problemen.  

In 2018 hebben we meegewerkt aan het  opstarten van Buurtbemiddeling in de gemeenten Westerveld, Hoogeveen en De Wolden.

Verward gedrag

De afgelopen jaren is een beweging in gang gezet waarbij we kwetsbare mensen, die soms hulp nodig hebben om volwaardig aan de maatschappij te kunnen deelnemen, in buurten en wijken opvangen. Met het merendeel van deze mensen gaat het goed, maar het kan voorkomen dat iemand met verward gedrag overlast geeft, en daarmee een gevaar is voor zichzelf of zijn omgeving. Het is aan de gemeente om deze mensen te helpen, samen met zorginstellingen.

Wij bieden samen met andere organisaties ondersteuning bij het wonen in de buurt en wijk. Dit doen we bijvoorbeeld in de vorm van woontrainingen. Hiermee vergroten we de zelfstandigheid van deze kwetsbare mensen.

Netwerkpartners

Bij overlast en zorg doen we ook een beroep op onze netwerkpartners. We werken samen in Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)-netwerken en in (op wijk- of kernniveau georganiseerde) buurt- en sociale teams. Doel is het signaleren van individuele problematiek, problemen en aandachtspunten die structureel van aard zijn en die een bredere en projectmatige aanpak vereisen. In de netwerken werken we samen met de gemeente, politie en divers zorgpartijen.

5.3 Wonen en zorg

Vanuit het programma Wonen, Welzijn en Zorg, een van de onderdelen van onze strategische koers, leveren we een belangrijke bijdrage aan de opgaven op het snijvlak van wonen en zorg. Het uitgangspunt hierbij is “oog hebben voor de mens”. Dat leidt tot het doel om meer mensen (ouderen en kwetsbare doelgroepen) goed thuis te laten wonen.

Langer zelfstandig thuis wonen

Iedereen wil het liefst zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Met het stijgen der jaren kan het zijn dat fysieke klachten vragen om aanpassingen in het wonen, dat de mobiliteit afneemt en dat het sociale netwerk kleiner wordt. Wij willen ouderen stimuleren hierop te anticiperen.  We zijn daarom gestart met de voorbereiding van het inrichten van een “Langer thuis huis”. Hier kunnen ouderen voorlichting krijgen over de mogelijkheden van woningaanpassingen en het gebruik van kleinschalige slimme (zorg)technologie.

Ook binnen onze organisatie is bewustwording belangrijk. Daarom organiseerden we voor medewerkers  trainingen in het signaleren en omgaan met dementie.

We zijn gestart met een pilot om woningen te beoordelen volgens de criteria van Woonkeur. Dit inspectiecertificaat kijkt met name naar de levensloopbestendigheid van woningen. 

Inspelen op de vraag naar woningen voor kwetsbare doelgroepen

Vanuit de visie op de “inclusieve samenleving” moeten veel mensen die nu beschermd of begeleid wonen zelfstandig in de wijk gaan wonen. Wij dragen hieraan bij door - buiten het reguliere woningverdeelsysteem - voldoende woningen voor deze doelgroep beschikbaar te stellen aan zorgorganisaties.  In 2018 hebben we hiervoor samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met Stichting van Boeijen en GGZ Drenthe. Met GGZ Drenthe hebben we ook afspraken gemaakt over het bouwen van tien woningen aan de rand van het GGZ-terrein in Assen. Het gaat hier om een tussenvorm van geclusterd ambulant wonen.

De inclusieve samenleving kan alleen gerealiseerd worden als er in de wijken meer begrip is voor en verbinding ontstaat met kwetsbare doelgroepen.  Vanuit het Actieprogramma 'Weer thuis' - een samenwerking van Actium, regiogemeente Assen, Cosis, GGZ en Leger des Heils- is in 2018 onderzoek verricht naar het aantal woningen dat nodig is voor de uitstroom van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. In de regio Assen hebben we een werkconferentie georganiseerd met alle gemeenten, zorgorganisaties  en woningcorporaties. We hebben hen gevraagd zich te committeren aan het werken aan regionale spreiding, het beschikbaar stellen van voldoende woningen en het bijdragen aan een zachte landing in de wijk. Alle aanwezigen hebben hun medewerking hieraan toegezegd en dit met een handtekening bekrachtigd.

Extra hulp en ondersteuning

We bieden de Voorzieningenwijzer aan, die onze huurders kan helpen meer inkomsten te genereren door te kijken naar belastingaangifte, toeslagen, energiecontract, zorgverzekering en minimabeleid. Dit deden we in 2018 met een pilot in Ooststellingwerf en in Assen in het reguliere verhuurproces.

We hebben drie groepen statushouders een woontraining aangeboden. Hierbij gaven we in een woning een toelichting op het wonen in Nederland.

Benutten van onze brugfunctie tussen maatschappelijke organisaties

In 2018 hebben we sterk ingezet op de samenwerking met stakeholders. We nemen actief deel aan en zijn mede-trekker van:

 • Actieprogramma 'Weer thuis';
 • WelWoZo Midden-Drenthe;
 • Platform Wonen Welzijn Zorg in Assen;
 • MijnBuurtAssen;
 • Samenwerking met netwerkpartner Werkplein Drentse Aa.