Bestuursverslag

Bestuursverslag

 

2018 was voor ons het eerste jaar van onze strategische koers 2018-2021. Een koers die past bij een organisatie die verantwoordelijkheid durft te nemen en in staat is om professioneel met haar speelruimte om te gaan. Onze strategische koers is daarmee een kompas, dat richting geeft aan de keuzes die we maken en de activiteiten die we uitvoeren in het kader van onze missie 'een thuis voor onze huurders, nu en in de toekomst!'.

Onze huurders wonen in ongeveer 16.000 Actium-woningen in 70 plaatsen in Zuidoost-Friesland en Drenthe, verdeeld over de gemeenten Assen, De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Ooststellingwerf en Westerveld.

Vermogenspositie Actium

Onze vermogenspositie wordt voor een groot gedeelte bepaald door de waarde van onze activa. Sinds 2016 waarderen wij onze activa tegen actuele waarde. Intern sturen wij op beleidswaarde. In hoofdstuk 8 vindt u een nadere toelichting op de verschillende waarderingsmethoden en –grondslagen, de ontwikkelingen van de marktwaarde en de beleidswaarde, alsmede een analyse van de verschillen tussen de verschillende waarderingen en de gevolgen hiervan voor het eigen vermogen. 

Terugblik 2018

Start strategische koers
Zoals aangegeven was 2018 ons eerste jaar van de koers. We hebben mooie stappen gezet in het werken aan de strategische pijlers.

Betaalbaarheid
In 2018 voerden we een woonlastenonderzoek uit. Tien woningcorporaties deden mee en 60.000 huurders. De belangrijkste uitkomst is dat het betaalbaarheidsrisico substantieel is gedaald. Vier jaar geleden had nog ruim een derde van onze huurders een betaalbaarheidsrisico, in 2018 was dat minder dan een kwart. Een mooi gevolg van passend toewijzen én een groter aanbod betaalbare woningen. Daarnaast hebben onze duurzaamheidsinvesteringen zichtbaar effect op het gas-  en elektriciteitsverbruik. Uit de Monitoring huurbeleid 2018 van het Rijk blijkt dat Drenthe veruit de laagste huurstijging van Nederland had.

Online dienstverlening
In mei 2018 ging ons online klantportaal live. Naast modernisering van en transparantie in onze dienstverlening voor huurders, leidt dit ook tot efficiëntere en duidelijkere interne werkprocessen, kennis- en communicatiestromen.

Privacy wetgeving
In mei 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. We hebben ons hierop goed voorbereid. Naast concrete technische en organisatorische maatregelen is er de nodige aandacht geweest voor het bewustzijn op eigen gedrag binnen onze organisatie en bij onze partners/leveranciers.

DigiT®, digitale agenda
De impact van de technologische ontwikkeling raakt ook ons. De mogelijkheden lijken oneindig en focus aanbrengen daarmee noodzakelijk. Reden om in 2018 het programma DigiT® te starten, waarbinnen we onze digitale strategie vormgeven.

Overname bezit Mooiland
Eind 2018 hebben we ons voorbereid op het overnemen van bezit van woningcorporatie Mooiland in Assen. Zij stoten bezit buiten hun kernregio af. Wij vinden het van belang dat de woningen behouden blijven voor de sociale huisvesting en zijn hierover met Mooiland in gesprek gegaan. Dit heeft geresulteerd in de aankoop van 134 woningen per 1 april 2019.

Aedesbestuur
In 2018 trad de bestuurder, na de formele zittingstermijn van acht jaar, af als bestuurslid van Aedes (brancheorganisatie).

Vooruitblik 2019

Met oog voor ieder mens, brugfunctie
We hebben de nodige ogen en oren in de wijk, waardoor we veel opmerken en bruggen kunnen slaan. Tussen bewoners onderling en tussen maatschappelijk organisaties. De druk op sommige buurten en wijken neemt toe. Daarom focussen we ook in 2019 op het benutten van deze brugfunctie. Senioren blijven steeds langer zelfstandig thuis wonen. In 2019 hebben we hier extra aandacht voor. Onder meer met het in gebruik nemen van een ‘langer thuis huis’, waarin senioren voorlichting krijgen over mogelijke woningaanpassingen en het gebruik van slimme (zorg)technologie.

Gezamenlijk woonzoekendenplatform
In 2019 werken we verder met de andere Drentse corporaties aan het gezamenlijk woningzoekendenplatform. Zo kunnen we woningzoekenden nog beter van dienst zijn. Zij kunnen straks met één inschrijving op alle woningen in Drenthe en omgeving reageren.

Vernieuwend, lerende organisatie
De wereld is continu in beweging. Dit vraagt van ons allemaal het lef om anders te denken en anders te doen. In 2019 bestendigen we onze vernieuwingsopgave. De focus ligt op leren in het breedste zin van het woord. Om innovatieruimte te creëren kijken we kritisch naar efficiëntie in onze werkprocessen.

Duurzaamheid, beleid en programma
We conformeren ons aan de Aedes woonagenda om te streven naar een Co2-neutrale woningvoorraad in 2050. Duurzaamheid is dan ook een belangrijk agendapunt voor 2019. Het zwaartepunt ligt op het verduurzamen van ons vastgoed. We verwachten tot en met 2050 ruim 18 miljoen euro per jaar in de bestaande voorraad en 50 miljoen per jaar in vervangende nieuwbouw te investeren. In 2019 concretiseren we onze duurzaamheidsambities met een duurzaamheidsbeleid en een gefaseerd duurzaamheidsprogramma.

Toenemende kosten
We zien dat bouw- en onderhoudskosten fors toenemen. Naar verwachting gaan we enkele miljoenen meer betalen aan verhuurderheffing en vennootschapsbelasting en zal de inflatie stijgen naar 2,3%. Deze ontwikkelingen drukken zwaar op onze begroting en op onze investeringscapaciteit.  Dat baart ons zorgen, want wij kunnen onze euro maar een keer uitgeven. Dat maakt dat we een goed evenwicht moeten blijven zoeken tussen onze opgaven op het gebied van betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid.

Arbeidsmarkt
Er is veel beweging op de arbeidsmarkt. De voorspelling is dat er over twee jaar meer banen zijn dan mensen. We zorgen ervoor dat we een aantrekkelijke werkgever blijven, zodat waardevolle medewerkers aan onze organisatie verbonden blijven en we nieuwe goede krachten kunnen aantrekken.

Visitatie
Eind 2019 staat de visitatie op de agenda. Daar kijken we naar uit, want visitatie zien we als een zinvol instrument om onszelf op onze maatschappelijk prestaties te laten toetsen. Zodat we ons waar nodig kunnen verantwoorden en we kunnen leren en onszelf verbeteren. In 2011 en 2015 doorliepen we in een constructieve samenwerking een goede visitatie met prachtige scores en een aantal zinvolle verbetertips. We hopen eind dit jaar op een soortgelijk traject terug te kijken.

Good Governance

Stichting Actium en haar verbinding
De stichting Actium is als toegelaten instelling uitsluitend werkzaam op het gebied van de volkshuisvesting. Wij hebben één verbinding, te weten Dingspel Assen B.V.. Ons aandeel in deze verbinding bedraagt 66,66%. Meer informatie over de verbinding vindt u in paragraaf 8.7 van dit jaarverslag.

Taak en werkwijze bestuurder
De bestuurder is belast met het besturen van de organisatie. In die rol is zij verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie, de financiering, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling. Zij legt hierover verantwoording af aan de raad van commissarissen. Bij de vervulling van haar taak richt zij zich als bestuurder naar het belang van de organisatie in het licht van haar doelstelling en de met haar verbonden onderneming. Daarbij worden de in aanmerking komende belangen van de bij de organisatie betrokkenen afgewogen. In 2016 is de bestuurder herbenoemd voor de periode van vier jaar.

Taken, werkwijze, rollen en verantwoordelijkheden van de bestuurder liggen vast in het bestuursreglement. Dit reglement is in 2018 herijkt en aangepast aan de geldende wet- en regelgeving.

Inrichting ondernemingsbestuur
Wij onderschrijven het belang van een deugdelijk ondernemingsbestuur, dat integer en transparant handelt, waar goed toezicht op wordt gehouden en dat verantwoording aflegt over het gevoerde toezicht. Voor de inrichting van het ondernemingsbestuur volgen we de Woningwet 2015 en de Governancecode voor woningcorporaties. Deze code passen we toe en de beginselen worden in hoofdlijnen onderschreven. Een overzicht van alle geldende bepalingen, en de toepassing daarvan, is opgenomen op onze website. In 2018 hebben we onze statuten herijkt aan de geldende wet- en regelgeving. De aangepaste statuten zijn beoordeeld en goedgekeurd door de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

Prestatieafspraken
In 2018 maakten wij met alle gemeenten in ons werkgebied en onze huurdersorganisatie MEVM prestatieafspraken voor 2018. Met een aantal gemeenten is een meerjarige raamovereenkomst opgesteld, die als basis dient voor de prestatieafspraken. Op deze manier is onze  bijdrage aan de volkshuisvestelijke doelstellingen in iedere gemeente afgestemd op de lokale behoefte.

Beoordeling Waarborgfonds Sociale Woningen
Het Waarborgfonds Sociale Woningen (WSW) hanteert met ingang van 2015 een nieuw risicobeoordelingsmodel voor corporaties, waarin niet alleen de “harde” financiële cijfers, maar ook de “zachte” businesskant aan bod komen. Het model bestaat uit vierentwintig vragen, verdeeld over zeven aandachtsgebieden. Het WSW voerde haar risicobeoordeling van Actium uit in het eerste kwartaal van 2018. Uit deze beoordeling kwam naar voren dat wij financieel gezond zijn. Het WSW heeft ons daarbij wel vier aandachtspunten meegegeven, te weten:

  1. verdieping portefeuillesturing;
  2. hoge onderhoudskosten;
  3. verbetering prognosecijfers;
  4.  het hanteren van een genormeerde inbrengwaarde bij herstructurering.

De genoemde aandachtspunten zijn in 2018 opgepakt en krijgen in 2019 een vervolg. Het WSW kent ons een laag risicoprofiel toe. Op 14 juni 2018 gaf het WSW een borgbaarheidsverklaring voor Actium af voor 2018-2020.

Oordeel inspectie Autoriteit woningcorporaties (Aw)
De Aw beoordeelt of we voldoen aan de vereisten op het gebied van good governance, integriteit, rechtmatigheid en financiële continuïteit. De Aw liet in haar oordeelsbrief 2018 weten dat ze op basis van de door ons aangeleverde informatie geen aanleiding ziet om Actium integraal te onderzoeken.

Onafhankelijke business controller
Met ingang van 1 april 2018 hebben we de functie van onafhankelijke business controller ingevuld. Hiermee voldoen wij  aan de eisen zoals gesteld in de Woningwet. De positionering, opzet en invulling van de functie is overeenkomstig het vastgestelde reglement financieel beleid en beheer.

Risicomanagement
Wij zijn van oudsher een risicomijdende corporatie. Dat is terug te zien in onze huidige gezonde financiële positie. Wij proberen risico’s zoveel mogelijk te beperken, mits de (kosten van de) beheersmaatregelen in een gezonde relatie staan tot de hoogte van de mogelijke risico’s. Het risicomanagementbeleid is in 2016 opgesteld en goedgekeurd. Vanaf dat moment is risicomanagement ingebed in de reguliere planning- en controlcylcus. In 2018 vond een herijking van de strategische risico’s plaats. Meer informatie over risicomanagement en de belangrijkste risico’s is te vinden In hoofdstuk 9 van dit jaarverslag.

Tot slot

Tegenstrijdige belangen
Ons beleid is er op gericht dat elke vorm van belangenverstrengeling wordt vermeden. In het verslagjaar heeft zich op geen enkele wijze enige vorm van belangenverstrengeling van de directeur-bestuurder voorgedaan.

Bestuursverklaring
Als directeur-bestuurder van Actium verklaar ik dat alle uitgaven in het boekjaar 2018 in het belang van de volkshuisvesting zijn gedaan (conform artikel 36 Woningwet 2015).

 

Assen, juni 2019

 

Elles Dost

Directeur-bestuurder